Statut SPK CAVAN - Cavan Polska Szkola w Irlandii

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut SPK CAVAN

O nas
 

 
 
STATUT
 
 
 
 
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie
  z siedzibą w Cavan
 
 
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan,  zwany dalej „punktem”, umożliwia  uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Irlandii, uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.
§ 2.1. Siedzibą punktu jest Cavan.
2. Zajęcia edukacyjne  w punkcie są prowadzone  w trybie stacjonarnym.
3. Nauka w punkcie jest bezpłatna.
4. Punkt może posługiwać się logo.
 
§ 3.1. Organem prowadzącym punkt jest Minister Edukacji Narodowej. 
2. Punkt wchodzi w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą                 w   Warszawie, zwanego dalej „Ośrodkiem”.
3. Nadzór pedagogiczny nad kierownikiem punktu sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4. Nadzór nad działalnością punktu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej   w Republice Irlandii.
 
Rozdział 2
Cele i zadania punktu
 
§ 4. Punkt realizuje cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454), w szczególności:
1) zapewnia uczniom możliwość nauki w systemie kształcenia uzupełniającego; 
2) ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w  polskim  systemie oświaty;
3) podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej;
4) współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
§ 5.1. Punkt realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego oraz planem nauczania uzupełniającego;
2) tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
3) organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
     a) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
     b) imprez sportowych,
     c) wycieczek przedmiotowych,
     d) wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
     e) spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczpospolitej 
           Polskiej i Republiki Irlandii;
 
  4) współpracę w ramach swojej działalności ze stowarzyszeniami społeczno- kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
2. W zakresie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów stosuje się przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Punkt nie przeprowadza sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminów poprawkowych związanych z promowaniem. 
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 
4. W punkcie mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej punktu. 
5. Podjęcie działalności w punkcie przez stowarzyszenie lub inną organizację,  o których mowa w ust. 4, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika punktu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
 
 
 
Rozdział 3
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do punktu
 
§ 6.1. Do punktu przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Republice Irlandii.
2. Warunkiem przyjęcia ucznia do punktu jest przedstawienie zaświadczenia  o uczęszczaniu do szkoły działającej w systemie oświaty Republiki Irlandii. 
3. Jeżeli punkt posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe, do punktu mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego niebędących obywatelami polskimi.
 
§ 7. 1. Rekrutację do punktu prowadzi kierownik punktu.
2. Kierownik punktu ustala zasady rekrutacji oraz harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do wiadomości do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego.
3. Nabór uczniów do punktu jest co roku ogłaszany przez kierownika punktu, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy punktu.
4. O przyjęciu ucznia do punktu decyduje kolejność zgłoszenia. 
 
§ 8.1. Uczniowie, którzy bez uzasadnionej przyczyny i bez powiadomienia, nie rozpoczną nauki w punkcie do końca września, zostaną skreśleni z listy uczniów, zgodnie z trybem określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
2. Na zwolnione miejsce przyjmuje się ucznia z listy osób, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc. 
 
Rozdział 4
Organy punktu i ich kompetencje
 
§ 9. Organami punktu są:
1) kierownik;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
 
§ 10.1. Organy, o których mowa w § 9 pkt 2-4, działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
2. Kierownik bada zgodność regulaminów, o których mowa w pkt. 1, ze statutem punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności kierownik wzywa właściwy organ punktu do niezwłocznej zmiany regulaminu.
 
§ 11.1.Organy punktu współpracują ze sobą w celu:
1) stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów;
2) organizowania działalności pozaszkolnej;
3) rozwiązywania sytuacji konfliktowych powstałych w punkcie;  4) dbania o dobre imię i wizerunek punktu. 
 
2. Spory powstałe pomiędzy organami, o których mowa w § 9 pkt 2-4, rozstrzyga kierownik punktu.
 
§ 12.1. Stanowisko kierownika punktu powierza i odwołuje z niego dyrektor Ośrodka. 
2. Kierownik punktu odpowiada za działalność punktu, w szczególności:
    1) kieruje procesem dydaktyczno-wychowawczym oraz odpowiada za jego realizację;
    2) opracowuje do dnia 30 czerwca każdego roku arkusz organizacji pracy punktu;
    3) ustala rozkład zajęć edukacyjnych;
    4) zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
    5) realizuje uchwały rady pedagogicznej;
    6) współpracuje z innymi organami punktu;
    7) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi  w punkcie;
    8) zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
    9) wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;
   10) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im odpowiednie warunki do nauki
          oraz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
   11) skreśla z listy uczniów, zgodnie z § 8 lub § 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ;
   12) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do dyrektora Ośrodka    
            z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie obowiązkowych zajęć
            edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów;   
    13) interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności punktu;
     14) podejmuje decyzje o odwołaniu zajęć edukacyjnych w szczególnych przypadkach;
     15) dysponuje środkami finansowymi punktu zgodnie z planem rzeczowo-
            finansowym  zatwierdzonym przez dyrektora Ośrodka;
     16) prowadzi i przechowuje dokumentację punktu;
     17) przechowuje pieczęć urzędową punktu;
     18)  reprezentuje punkt na zewnątrz.
 
§ 13.1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w punkcie bez względu na wymiar czasu pracy. 
2. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
    1) podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
     2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
     3) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
     4) przygotowanie projektu statutu punktu lub jego zmiany;
     5) uchwalanie statutu punktu;
     6) opiniowanie arkusza organizacji pracy punktu, w tym rozkładu zajęć;
     7) opiniowanie wniosków kierownika punktu w sprawie przyznawania nagród         
          i odznaczeń pracownikom punktu;
       8) ustalanie regulaminu swojej działalności.
 
§ 14. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania  i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do występowania do rady pedagogicznej, kierownika punktu i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem punktu. 
 
§ 15. 1. W skład rady rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów, wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2. Wybory do oddziałowych rad rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym. 
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 
§ 16.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie punktu. 
2. Uczniowie w każdym oddziale wybierają spośród siebie, do końca września danego roku szkolnego, po jednym      przedstawicielu do samorządu uczniowskiego,                                    z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, o których mowa w ust. 2, opracowują projekt regulaminu samorządu uczniowskiego, który jest następnie uchwalany przez wszystkich uczniów punktu w głosowaniu równym i tajnym.
4. Regulamin samorządu uczniowskiego może przewidywać odmienny niż wymieniony w ust. 2 tryb wyboru przedstawicieli. Odmienny tryb wyboru przedstawicieli obowiązuje od następnych wyborów.
5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, kierownikowi punktu oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach punktu,   w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
   1) prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami                   
        i stawianymi wymaganiami;
    2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
    3) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
 
6. Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
       1) rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów i nauczycieli;
       2) kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania;
       3) współdziałanie z pozostałymi organami punktu;
       4) dbanie o mienie punktu;
       5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce;
       6) rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między           
            uczniami a nauczycielami;
       7) dbanie o dobre imię i wizerunek punktu.
 
 
Rozdział 5
Organizacja pracy punktu
 
§ 17.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy punktu opracowany przez kierownika punktu i zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka.
2. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala kierownik punktu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 18. Kierownik punktu, po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, przedstawia dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w punkcie, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Irlandii.
§ 19.1. Zajęcia edukacyjne w punkcie są prowadzone oddzielnie dla każdego oddziału, jeżeli w oddziale jest co najmniej siedmiu uczniów.
2. Maksymalną liczbę uczniów w oddziale określa kierownik punktu uwzględniając warunki organizacyjne, lokalowe i finansowe punktu. 
§ 20.1. Program nauczania realizowany jest przez każdego ucznia przez jeden dzień w tygodniu.
2. Kierownik punktu, w porozumieniu z radą rodziców, ustala sposób wykorzystania godzin lekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji kierownika punktu.
§ 21.1. Podstawową formą pracy punktu są zajęcia edukacyjne prowadzone  w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny wymiar czasu zajęć, o którym mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując jednocześnie ogólny wymiar zajęć, o którym mowa przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
4.Przerwy pomiędzy lekcjami trwają nie krócej niż 5 minut.
 
 
Rozdział 6
Biblioteka
 
§ 22. Punkt posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§ 23. Szczegółowe zasady pracy biblioteki ustalone są w regulaminie biblioteki.
 
 
 
Rozdział 7
Nauczyciele
 
§ 24. Kierownik punktu ustala zakres zadań oraz czas pracy wszystkich pracowników punktu.
§ 25. Kierownik punktu powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.
§ 26. Szczegółowe prawa i obowiązki nauczycieli określa regulamin organizacyjny punktu.
 
Rozdział 8
Prawa i obowiązki ucznia
 
§ 27.1. Uczeń ma prawo do:
     1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
     2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;
     3) informacji na temat wymagań programowych;
     4) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;
     5) życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych
          pracowników punktu;
     6) zachowania i ochrony prywatności; 
     7) poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań,  o ile nie
          naruszają one dóbr osobistych osób trzecich;
      8) poszanowania swojej godności i nietykalności;
      9) występowania z wnioskami do kierownika punktu i nauczycieli w sprawach
           dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
    10) korzystania z doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;
    11) składania do kierownika punktu skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,
           w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka; skarga      
            powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 
2. Uczeń ma obowiązek:
   1) przestrzegać statutu punktu;
   2) na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do organizacji procesu kształcenia;
   3) przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;
   4) respektować decyzje kierownika, a także podporządkowywać się uchwałom rady                                     
        pedagogicznej;  
   5) dbać o dobre imię i wizerunek punktu;
3. Uczniom zabrania się: 
   1) zachowywania  się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych;
   2) opuszczania terenu punktu podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody   
        kierownika punktu lub opiekuna klasy;
    3) przyprowadzania na teren punktu osób trzecich;
    4) niszczenia mienia punktu oraz innego mienia znajdującego się w obiektach          
         punktu;
    5) przynoszenia na teren punktu alkoholu, papierosów, środków odurzających, petard,    
        środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu   
         i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników punktu;
   6) przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie    
        zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą;
    7) używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń                                                                 
         elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gier komputerowych.  
 
§ 28.1. Ucznia można nagrodzić za:
          1) bardzo dobre wyniki w nauce;
          2) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
          3) działalność społeczną;
          4) działalność na rzecz punktu.
 
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:
         1) list pochwalny do rodziców;
         2) dyplom uznania;
         3) nagroda rzeczowa.
 
3. Dyplom, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1.
4. Nagrodę rzeczową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, otrzymuje uczeń, który uzyskał  w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75. 
 
§ 29.        Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów określa regulamin punktu.
 
§ 30.1 Za uchybienie obowiązkom ucznia, o których mowa w § 27 ust. 2 lub                         w regulaminie punktu, a także naruszenie zakazów określonych w § 27 ust. 3 uczeń może być ukarany poprzez:
        1) rozmowę dyscyplinująca, bądź list dyscyplinujący;
        2) ustną lub pisemną naganę kierownika punktu;
        3) skreślenie z listy uczniów.
2. Kierownik ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary lub skreśleniu z listy uczniów. 
 
Rozdział 9
Ocenianie wewnątrzszkolne
 
§ 31. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)    
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu     
            oraz o postępach w tym zakresie;
       2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
       3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
       4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom stałej informacji o postępach, trudnościach
             w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach;
       5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
            dydaktyczno- wychowawczej.
 
§ 32. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz promowania ustala rada pedagogiczna.
 
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
 
§ 33. Uczniowie i absolwenci punktu otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
§ 34. Punkt używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic  i pieczęci urzędowych.
§ 35. W przypadku likwidacji punktu dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ.
§ 36. Statut punktu może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej złożony do kierownika punktu. Kierownik punktu ma obowiązek przedłożyć wniosek radzie pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie punktu są uchwalane większością 2/3 głosów.
§ 37. Statut punktu jest przechowywany w dokumentacji punktu. Tekst statutu punktu jest dostępny  w bibliotece szkolnej.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego