Regulamin RR - Cavan Polska Szkola w Irlandii

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin RR

Rodzice
 

                       


Regulamin Rady Rodziców
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP
w Dublinie z siedzibą w Cavan.


Rozdział I

Cele i zadania Rady Rodziców

§1

    Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego   
          określenia o:
1)   Szkole - należy przez to rozumieć Szkolny Punkt Konsultacyjny Przy Ambasadzie RP    
w Dublinie z siedzibą w Cavan ,
2)   statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
3)   kierownika- należy przez to rozumieć KierownikaSzkoły,
4)   Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,
5)   Radzie Klasowej - należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,
6)   przewodniczącym, sekretarzu, skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady,
7)   Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady,
8)   reprezentatywności - rozumie się przez to zebranie wszystkich rodziców uczniów oddziału szkolnego, przy zachowaniu zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców (prawnych opiekunów), zwany dalej rodzicem.

                              §2


1.   Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
2.   Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)   pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły,
2)   zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Kierownikowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły,
3)   formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu,
4)   finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły,
5)   organizowanie współpracy z kierownikiem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

Rozdział II

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

                                                                             §3


1.   W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdego oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ? liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania
2.   Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera komisję skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców.
3.   Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.
4.   Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.
5.   Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału szkolnego.
6.   W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 1 - 5

                              §4


1.   Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu
jawnym:
1)   Prezydium Rady
2.   W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą:
1)   Przewodniczący
2)   sekretarz
3)   skarbnik
4)   1 - 3 członków

                              §5


1.   Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.
2.   Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.

3.   O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4.   W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
5.   Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych Rad Klasowych lub Kierownika.
6.   Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 2 - 5, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych.
7.   Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
8.   W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.
Rozdział III
Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

                              §6


1.   Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, i aktów wykonawczych do tych ustaw.
2.   Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
3.   Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1)   występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do Kierownika oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą,
2)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
3)   opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,
4)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
5)   opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
6)   występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i Kierownika szkoły,
7)   występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

8)   wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,
9)   uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
10)   zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady
11) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

                             §7


1.   Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w §6 ust. 2 pkt. 2 i 10
2.   Do podstawowych zadań Prezydium należy:

1)   bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
2)   realizacja preliminarza Rady,
3)   wykonywanie uchwał Rady,
4)   opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Klasowych,
5)   koordynowanie prac Rad Klasowych
6)   nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,
7)   zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

3.   Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz
4.   W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi popisują dwaj członkowie Prezydium: przewodniczący lub sekretarz oraz skarbnik

                              §8

1.   Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz lub skarbnik.
2.   Członkowie Prezydium wykonują swoja pracę społecznie. Szczegółowy zakres ich zadań i obowiązków, na wniosek przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.
3.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

                              §9


1.   Rada  i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
2.   Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.
3.   Rada raz w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

                           §10


1.   Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Kierownika i innych organów szkoły.
2.   Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:

1)   realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału szkolnego,
2)   prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i nauczycieli,
3)   występowanie z wnioskami, w tym dotyczących organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium oraz opiniowanie ich uchwał,
4)   informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
3.   Pracami Rady Klasowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności
sekretarz.
Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

                              §11


1.   Źródłem funduszy Rady są:
1)   dobrowolne składki rodziców szkoły, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,
2)   dotacje budżetowe,
3)   dochody z innych źródeł,

2.   Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
3.   Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

1)   Kierownik,
2)   Rady Klasowe,
3)   Rada Szkoły,

          §12

1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowprzepisy dotyczące finansów publicznych.

§13Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz przepisy dotyczące finansów wykonawczych do tej ustawy.

§14Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział V

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe


§15Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.
      

       §16Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2008 roku. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego